Uzemní plán

Textová část
Dokumentace uzemního plánu (*.pdf, 6,0 MB)
Výkresová část
Hlavní výkres (*.pdf, 1,1 MB)
Základní členění území (*.pdf, 272,3 kB)
Dopravní řešení (*.pdf, 871,1 kB)
Zásobování vodou (*.pdf, 496,3 kB)
Odkanalizování (*.pdf, 617,3 kB)
Energetika a spoje (*.pdf, 525,9 kB)
Veřejně prospěšné stavby (*.pdf, 414,9 kB)
Koordinační výkres (*.pdf, 1,4 MB)
Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL (*.pdf, 486,9 kB)
Územní plán - odůvodnění (*.pdf, 1,3 MB)